Villkor och Bestämmelser

Produkter
 • Villkor och Bestämmelser

  • Följande villkor och bestämmelser styr ditt användande av webbplatsen och innehåller villkor om garantier och ansvar. Läs dem noggrant innan du fortsätter använda webbplatsen. Du är juridiskt bunden av dem vare sig du läser dem eller inte. Genom att använda webbplatsen kommer du att antas ha läst, förstått och accepterat dessa villkor och bestämmelser på samma sätt som om du hade skrivit under en utskriven version, och de kommer att fortsätta vara giltiga varje gång du anväder webbplatsen. Om du inte accepterar dessa villkor och bestämmelser, använd inte webbplatsen.

   1. MeteoGroups webbplats, webbplatsadress: http://www.meteogroup.com, (Webbplatsen), ägs och opereras av Meteo Consult BV (registrerade i Holland) adress Agro Business Park 99-101, 6708 PV Wageningen ("MC").  “MeteoGroup” betyder MC (eller eventuellt holdingbolag), och eventuella dotterbolag till MC (eller eventuella holdingbolag).

   2. Upphovsrätten (inklusive rättigheter till databasen) och alla andra rättigheter till immateriella egendomar ("Rättigheter till immateriella egendomar") till: (i) tjänsterna som erbjuds dig genom webbplatsen inklusive men inte begränsat till all mjukvara använt för/som är en del av dessa tjänster ("Tjänsterna"), och (ii) allt innehåll som innefattas i, eller görs tillgängligt via Webbplatsen inklusive men inte begränsat till väderdata, fotografier, grafik, bilder, bildtexter till foton grafik eller bilder och annan text ("Innehållet") och sättet Innehållet presenteras eller görs tillgängligt på via Webbplatsen är MCs eller dess licensgivares egendom och alla rättigheter förbehålls. Alla namn, bilder och/eller logotyper som finns på Webbplatsen som identifierar MC, MeteoGroup eller något MeteoGroup-företag eller en tredje part och/eller deras tjänster och produkter är varumärken som tillhör MC, MeteoGroup och/eller sådana tredje parter. Inget i dessa villkor och bestämmelser ska tolkas som att det ger någon licens eller rättighet under något varumärke ägt av MC, något MeteoGroup-företag eller någon annan tredje part.

   3. Tjänsterna och Innehållet är endast för din personliga användning.

   4. Förutom vad som uttrycks i paragraf 3 ovan får inte Tjänsterna och Innehållet användas eller lagras för något ändamål, eller reproduceras eller distribueras, utom med uttrycklig skriftlig tillåtelse från MC och endast enligt villkor och bestämmelser som har ålagts av MC om avsedd användning av Innehållet (tillsammans med annan information om användning som MC rimligtvis kan kräva) och efter betalning av lämplig avgift för upphovsrätt och/eller användning till MC: (i) inkludera en länk från en annan webbplats eller internettjänst till alla delar av Webbplatsen, Tjänsterna eller Innehållet, utom en länk från en annan webbplats/internettjänst till Webbplatsens hemsida, eller (ii) ändra, redigera, rama in eller modifiera (som det kan röra sig om) hela eller delar av Webbplatsen, Tjänsterna eller Innehållet.

   5. Trots att alla åtgärder har vidtagits för att försäkra tillgängligheten och precisionen av Tjänsterna och Innehållet, garanterar inte MC tillgängligheten av Tjänsterna och Innehållet eller att Tjänsterna och Innehållet är felfria, och MC accepterar inget ansvar för användning av Tjänsterna eller någon del av Innehållet och ska inte vara ansvarig för någon förlust som uppstår som följd därav (utom direkt förlust för dig som uppstår på grund av MCs vårdslöshet eller avsiktliga försummelse), och MC ska kunna exkludera eller begränsa sådant ansvar enligt lag. I vilket fall som helst ska inte MC hållas ansvarigt inför dig för fel, avbrott, förseningar och andra likartade händelser som uppstår på grund av förhållanden utom vår rimliga kontroll.

   6. Du erkänner att rättigheterna för immateriell egendom gällande mjukvara, tjänster och annan information som är en del av Tjänsterna och Innehållet är tredje parts egendom, och medger att vara bunden av begränsningar som åläggs av sådan tredje part och att försäkra att, där detta är tillämpligt,  upphovsrätt och/eller andra arrangemang görs direkt med sådana tredje parter.

   7. Webbplatsen kan innefatta länkar till olika webbplatser som drivs av tredje parter över vilka MC inte har någon kontroll..  MC representerar därför inte - och accepterar inte något ansvar - för innehåll, produkter eller tjänster som erbjuds av sådana webbplatser, eller sådana tredje parters verksamhet. Alla förbindelser med annonserare och säljare som har nåtts genom Webbplatsen är helt på eget bevåg.

   8. Licensen som utges till dig av MC för att använda Webbplatsen, Tjänsterna och/eller Innehållet kommer automatiskt att sägas upp om du bryter mot någon av dessa villkor och bestämmelser.

   9. Utom i fall av ett bedrägligt förkontraktuellt förfarande ska dessa villkor och bestämmelser utgöra hela avtalet mellan dig och MC när det gäller din användning av Webbplatsen, Tjänsterna och Innehållet, och du lyder under engelsk lag. Du godtar att underlyda engelska domstolar.